Thu mua và dịch vụ phụ trợ

 

 

 

 

 

 

Nhóm Thu mua và dịch vụ phụ trợ là đơn vị hỗ trợ thực hiện các giải pháp cung ứng toàn cầu cho LyondellBasell. Chúng tôi quản lý các mối quan hệ nhà cung cấp nhằm đem lại giá trị cho khách hàng nội bộ khi thu mua vật liệu, dịch vụ và khí công nghiệp.

Theo dõi việc làm trong danh mục này