Sản phẩm trung gian và dẫn xuất

 

 

 

 

LyondellBasell là nhà sản xuất và tiếp thị hàng đầu thế giới về propylen oxit và các sản phẩm dẫn xuất bao gồm propylen glycol, ete propylen glycol và butanediol. Chúng tôi cũng sản xuất và tiếp thị các sản phẩm dẫn xuất từ các sản phẩm phụ trong quá trình sản xuất propylen oxit.

Để tìm hiểu thêm về Sản phẩm trung gian và dẫn xuất, hãy bấm vào đây. 

Theo dõi việc làm trong danh mục này