Lập kế hoạch chiến lược và giao dịch

 

 

 

 

 

Nhóm Lập kế hoạch chiến lược và giao dịch (SP&T) của LyondellBasell đảm nhận trọng trách lập kế hoạch dài hạn cho Công ty. Công việc này gồm ba yếu tố chính: Lập kế hoạch chiến lược; Xây dựng ngân sách về vốn; Sáp nhập và Mua lại. Để biết thêm thông tin về SP&T, hãy bấm vào đây.​

Theo dõi việc làm trong danh mục này