Olefin và Polyolefin

 

 

 

 

 

LyondellBasell là nhà sản xuất polypropylen và các hợp chất polypropylen lớn nhất thế giới, đồng thời là nhà sản xuất hàng đầu về polyethylen, ethylen và propylen. Chúng tôi cũng sản xuất số lượng lớn các sản phẩm đặc chủng có giá trị cao khác như nhựa xử lý (process resin) Catalloy và Polybuten-1 (PB-1). 
Để tìm hiểu thêm về Olefin và polyolefin, hãy bấm vào đây.

Theo dõi việc làm trong danh mục này