Tài chính

 

 

 

 

 

Bộ phận Tài chính tập trung vào những lĩnh vực sau: kiểm soát; kiểm toán nội bộ; ngân quỹ; thuế; phân tích và dự báo tài chính; dịch vụ chia sẻ tài chính toàn cầu; và các thủ tục toàn cầu. 

Theo dõi việc làm trong danh mục này