การเงิน

 

 

 

 

 

องค์กรด้านการเงินประกอบด้วยขอบเขตความสนใจต่อไปนี้: การควบคุม การตรวจสอบภายใน การคลัง ภาษี การวิเคราะห์ทางการเงิน และการคาดการณ์พยากรณ์ บริการร่วมทางการเงิน และการดำเนินการสากล

ดูตำแหน่งงานในหมวดนี้